Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę Taxpress s.c. (dalej zwany Organizatorem).
 

Definicje

Organizator – oznacza Taxpress s.c. z siedzibą w Warszawie (00-517), ul. Marszałkowska, NIP 527-23-15-097, REGON 016384063, która świadczy usługi drogą elektroniczną, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, przetwarza dane osobowe dotyczące Użytkownika pozyskane m.in. za pośrednictwem Serwisu, jak również udostępnia za pośrednictwem Serwisu usługi Newsletter.

Fanpage” lub “Grupa na Facebooku” – strony Wydawnictwo Taxpress oraz Kazus Podatkowy, których administratorem na platformie Facebook jest _ i/lub osoby przez nią mianowane do tej funkcji

Newsletter” lub „usługa Newsletter” – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Umowa usługi Newsletter” lub „Umowa Newsletter” – oznacza umowę pomiędzy Organizatore a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie nieodpłatnej usługi Newsletter. W celu jej zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz, zaznaczyć checkboxy a następnie potwierdzić zapis w e-mailu potwierdzającym otrzymanym drogą elektroniczną.

Szkolenia- zajęcia odbywające się w zakresach i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń w Serwisie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana danym tematem Szkolenia.

Uczestnik - osoba prywatna lub pracownik firmy, instytucji bądź organizacji, która zgłosiła chęć uczestnictwa w Szkoleniu organizowanym przez Organizatora i zawarła z tego tytułu odpowiednią umowę – dokonała prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.

Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Organizator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: _

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

Newsletter

 1. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Organizatora.

 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Organizatora informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 3. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż co siedem dni

 4. Każdy Newsletter zawiera:

  1. informację o  Taxpress z siedzibą w Warszawie jako nadawcy Newslettera;

  2. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera

  3. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

 5. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 6. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej _:

  1. podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej;

  2. zaakceptowanie niniejszej Polityki Prywatności oraz Regulaminu Serwisu

  3. wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24);

  4. wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Organizatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Organizatora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z dnia 2018.10.12.)

  5. naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”

  6. Naciśnięcie na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów

  7. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Newslettera do jego potrzeb.

 7. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

 8. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: _;

  2. telefonicznie, dzwoniąc na numer: +48 22 740 94 51, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient)


 

Szkolenia

 1. Zgłoszenia należy dokonać w terminie maksymalnie na 3 dni przed danym Szkoleniem (chyba, że w ofercie wskazano inny termin).

 2. Koszt szkolenia podany jest w Serwisie i obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, lunch, certyfikat

 3. Zgłoszenia na Szkolenia są przyjmowane za pośrednictwem wiadomości przesyłanych na adres kontakt@taxpress.com.pl. Wiadomość zgłoszeniowa powinna zawierać:

a. imię i nazwisko,

b. stanowisko,

c. nazwę i datę szkolenia,

d. koszt szkolenia.

 

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca szkoleniowego. Potwierdzenie rezerwacji następuje maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu poczty elektronicznej Uczestnika Szkolenia

 2. Uczestnikiem Szkolenia może być każda osoba, która wniesie pełną opłatę za Szkolenie przed datą jego rozpoczęcia. Niedokonanie płatności może skutkować skreśleniem z listy uczestników Szkolenia.

 3. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem, a także niesie ze sobą obowiązek zapłaty za uczestnictwo w Szkoleniu.

 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu zgłaszający powiadomi o tym fakcie Organizatora za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres na który przesłano zgłoszenie najpóźniej na 3 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia.

 5. Brak złożenia rezygnacji lub dokonanie jej po upływie wskazanego terminu skutkuje koniecznością dokonania pełnej płatności za uczestnictwo w Szkoleniu.

 6. W przypadku nieobecności uczestnika na Szkoleniu, opłata nie będzie zwracana. Istnieje możliwość oddelegowania innej osoby w miejsce uczestnika, który nie może być obecny na szkoleniu. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Organizatora Szkolenia.

 7. Zapis na Szkolenie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez Organizatora, dla potrzeb związanych z organizacją i obsługą Szkolenia, zgodnie z art. 6 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) oraz akceptację Polityki Prywatności.

 8. Dokonanie zgłoszenia na Szkolenie upoważnia Organizatora do wystawienia osobie/firmie dokonującej zapisu rachunku lub faktury VAT za Szkolenie. Oryginały faktur/rachunków zostaną wręczone uczestnikom w dniu Szkolenia lub wysłane pocztą na adres wskazany w zgłoszeniu.

 9. Opłatę za udział w Szkoleniu należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Organizatora nie później niż _ dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia, zaznaczając na przelewie nazwę instytucji, imię i nazwisko Uczestnika oraz termin i tytuł Szkolenia. W przypadku dokonania wpłaty po czasie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik zobowiązany jest do czasu rozpoczęcia Szkolenia przesłać pocztą elektroniczną potwierdzenie zrealizowanego przelewu.

 10. Organizator szkoleń zapewnia niezbędne do realizacji projektu zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe.

 11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku niezebrania podanej w Serwisie liczby Uczestników.

 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia bez podania przyczyny nie później niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. W przypadku odwołania Szkolenia z winy Organizatora, uczestnicy, którzy dokonali już płatności, otrzymają zwrot pełnej kwoty na konto, z którego opłata wpłynęła.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian osoby prowadzącej Szkolenia oraz planu Szkoleń w trakcie ich trwania z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych od Organizatora.

 14. Dokonanie zapisu na Szkolenie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu na Szkolenie przez Organizatora w celu realizacji usługi szkoleniowej.

 15. Szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń oferowanych przez Organizatora, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 16. Uczestnik poprzez udział w szkoleniach nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są Szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas szkoleń.

 17. Uczestnicy otrzymują po szkoleniu zaświadczenie o jego ukończeniu.


 

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Treści przedstawione na Stronie i przesyłane w Newsletterze nie stanowią porad prawnych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowanych na jej podstawie.

 2. Zamieszczone na Stronie lub przesyłane w Newsletterze treści są zgodne ze stanem prawnym na dzień ich publikacji, chyba, że wskazano inaczej.

 3. Wszystkie treści umieszczone na Stronie lub przesyłane w Newsletterze stanowią przedmiot praw autorów oraz Organizatora. Organizator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych na blogu w całości lub części bez jej wyraźnej, uprzedniej zgody.


 

Zmiany Regulaminu

Wszelkie zmiany dotyczące Regulaminu będą udostępniane na niniejszej stronie.

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności