TPR – studium przypadku

Nowe narzędzie sprawozdawcze TPR (odpowiednio TPR-C i TPR-P), z początkiem 2019 r. zastąpiło dotychczasowy formularz CIT/TP i odpowiednio PIT/TP. Stopień szczegółowości informacji objętych obowiązkiem raportowania budzi wiele wątpliwości.

 

Banner

Zakres podmiotowy

Obowiązek przekazania Szefowi KAS informacji o cenach transferowych za rok podatkowy (dalej jako informacja TPR), dotyczy:

 1. podmiotów powiązanych obowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych - w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem;
 2. podmiotów powiązanych realizujących transakcje kontrolowane określone w art. 11n pkt 1 ustawy z dnia 1 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych[1] (dalej jako ustawa o CIT) bądź w art. 23z pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych[2] (dalej jako ustawa o PIT);
 3. innych podatników obowiązanych do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w związku z zapłatą należności na rzecz podmiotu z tzw. raju podatkowego i odpowiednio w zakresie umów zawartych z podmiotem z tzw. raju podatkowego (w tym umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze).

Zakres przedmiotowy

 Informacja TPR zawiera:

 1. cel złożenia informacji i okres, za jaki jest składana,
 2. dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację oraz podmiotu, dla którego jest składana informacja,
 3. ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja,
 4. informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych,
 5. informacje dotyczące metod i cen transferowych,
 6. dodatkowe informacje lub wyjaśnienia dotyczące danych lub informacji, o których mowa w pkt 2-5.

Cel

Celem sprawozdawczości TPR jest w szczególności pozyskanie przez administrację podatkową wybranych informacji dla potrzeb analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w zakresie cen transferowych.

Termin

Podmioty zobowiązane składają informację TPR w terminie dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku podatkowego (w przypadku, gdy rok podatkowy 2019 zgodny jest z rokiem kalendarzowym, pierwszy termin ustawowy upłynie z dniem 30 września 2020 r.).

Forma

Podmioty zobowiązane składają informację TPR wyłącznie w formie elektronicznej. W CRWDE (Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych) na ePUAP opublikowane zostały wzory dokumentów elektronicznych informacji TPR w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (TPR-C) i osób fizycznych (TPR-P). Wzory te są również dostępne na stronie BIP MF.  Informacja TPR może być składana na bramkę e-Deklaracje z wykorzystaniem formularzy interaktywnych TPR-C i TPR-P, dostępnych na stronie podatki.gov.pl.

Podstawa prawna

Obowiązek raportowania uregulowany został ustawą podatkową:

 •   art. 11t ustawy o CIT
 •   art. 23zf ustawy o PIT

Szczegółowy zakres informacji TPR został natomiast określony w rozporządzaniach Ministra Finansów:

 •   z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 2487),
 •   z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2515).

Przywołane rozporządzenia zawierają, w formie załącznika, objaśnienia co do sposobu sporządzenia informacji TPR (dalej objaśnienia do rozporządzenia TPR). Na moment przygotowania artykułu trwają również konsultacje podatkowe w sprawie dokumentu „Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r.”.

 

Mniej niż najtańszy mandat skarbowy!

Kazus pomaga w zmaganiach z organami skarbowymi. Autorzy śledząc orzeczenia sądów administracyjnych, interpretacje Ministerstwa Finansów oraz organów skarbowych, piszą o ich jurysdykcjach w przystępny sposób. 

Dane podmiotu składającego informację /Dane podmiotu, dla którego składana jest informacja

Spółka ”XXX” z o.o. Sp. k. realizowała z podmiotami powiązanymi w 2019 r. transakcje kontrolowane przekraczające progi dokumentacyjne oraz nie objęte możliwością zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. W związku z powyższym spółka ”XXX” z o.o. Sp. k. jest zobowiązana do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok obrotowy 2019.  Podmiot ten, jako spółka niemająca osobowości prawnej, wyznaczył wspólnika obowiązanego do przekazania informacji TPR [”XXX” Sp. z o.o.].

 

Źródło: TPR-C (2)

Komentarz

Dane podmiotu (Sekcja B i C)

- w części tej podmiot składający informację o cenach transferowych podaje wymagane dane identyfikacyjne (pełna nazwa obejmująca także pełne brzmienie formy prawnej podmiotu) dotyczące:

1) podmiotu składającego informację o cenach transferowych [tutaj wyznaczony wspólnik ”XXX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]”;

2) podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych [tutaj ”XXX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa]”;

Kod PKD – zgodnie z pkt 2 objaśnień do rozporządzenia TPR - kod przeważającej działalności [kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) dotyczący tej działalności, wskazany w rejestrze REGON].

Uwaga (!)

Wyznaczenie wspólnika nie zwalnia pozostałych wspólników z odpowiedzialności za nieprzekazanie informacji TPR. Jeżeli zatem wyznaczony wspólnik [tutaj ”XXX” Sp. z o.o.] nie dopełni obowiązku złożenia informacji TPR, wówczas obowiązek ten będzie aktualny dla każdego ze wspólników niezależnie.

Dodatkowe dane podmiotu, dla którego składana jest informacja - Wskaźniki /Sekcja D

Spółka z o.o. jest zobowiązana do złożenia informacji o cenach transferowych TPR-C za okres 01.01.2019 – 31.12.2019. Spółka prowadzi rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. Spółka z o.o., zawierała transakcje kontrolowane przekraczające progi ustawowe oraz nieobjęte możliwością zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

 

Źródło: TPR-C (2)

Komentarz

Sekcja D - zgodnie z pkt 3 objaśnień do rozporządzenia TPR, obejmuje rentowność całości działalności podmiotu, dla którego składana jest informacja (nie tylko w zakresie transakcji kontrolowanych), wyrażoną za pomocą odpowiednich wskaźników rentowności.

Wskaźniki należy obliczyć posługując się formułami określonymi w pkt 3 objaśnień do rozporządzenia TPR. Użyte tam pojęcia należy rozumieć zgodnie z ustawą o rachunkowości i pochodzić powinny z zatwierdzonego sprawozdania finansowego podmiotu, dla którego składana jest informacja TPR, sporządzanego na ostatni dzień roku obrotowego.

W przypadku podmiotów innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji należy podać wartość następujących wskaźników: 1) marża operacyjna, 2) marża zysku brutto, 3) rentowność aktywów, 4) rentowność kapitału własnego - skalkulowanych zgodnie z formułami z poniższej tabeli:

Tabela

   
     
     
   
   

Uwaga (!)

Jeżeli podmiot sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF albo dla jednostek mikro lub małych i nie dysponuje danymi, by obliczyć wskaźniki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, powinien zastosować formuły możliwie najbardziej zbliżone. W tym względzie może wykorzystać wzory wskazane w objaśnieniach do rozporządzenia TPR (Wskaźniki rentowności oparte o dane międzynarodowe).

Transakcje finansowe

Spółka z o.o. zawarła z podmiotem powiązanym z siedzibą na terenie Niemiec umowę linii pożyczkowej z ustalonym limitem 20 mln zł. W roku 2019 Spółka z o.o. wykorzystywała środki, dostępne w ramach przyznanej jej linii, stosownie do bieżących potrzeb finansowych oraz dokonywała spłat kapitału wraz z odsetkami. Wykorzystanie pożyczki na dzień 1 stycznia 2019 r. sięgało 1 mln zł, z kolei na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło 5 mln zł. Oprocentowanie pożyczki ustalono według zmiennej stopy procentowej. Łączna kwota odsetek zapłaconych z tytułu niniejszej umowy przez Spółkę z o.o. w roku 2019 wyniosła 135 tys. zł. Strony nie przewidziały w umowie dodatkowych prowizji i opłat.

 

Źródło: TPR-C (2)

Komentarz

Sekcja (E)

- Wartość transakcji w przypadku transakcji finansowych (pożyczek i kredytów) odpowiada wartości kapitału (art. 11l ust. 1 ustawy o CIT), określonej na podstawie umów lub innych dokumentów (art. 11l ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT).

Sekcja (E)

- Kwota kapitału, zgodnie z pkt 4.2. (1) objaśnień do rozporządzenia TPR, równa jest wartości przyznanej linii finansowania.

Sekcja (E)

- Wartość zadłużenia, zgodnie z pkt 4.2. (2) objaśnień do rozporządzenia TPR, wskazuje na rzeczywistą kwotę zadłużenia, którą należy wyliczyć jako średnią arytmetyczną zadłużenia z początku i z końca okresu, za który sporządzana jest informacja TPR.

Sekcja (E)

- Kwota odsetek, zgodnie z pkt 4.2. (4) objaśnień do rozporządzenia TPR, obejmuje łączną kwotę odsetek zapłaconych w roku, za który sporządzana jest informacja TPR przy uwzględnieniu ewentualnych prowizji i opłat związanych z przedmiotowym finansowaniem.

Przypisy:
[1] Dz.U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.
[2] Dz.U. z 2019 r., poz. 1387, z późn. zm.

 

Czytaj także

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności